Actuele berichten

Raadsvoorstel niet gereed voor besluitvorming

In de raadscommissie Fysiek Domein van 16 januari 2018 is geconcludeerd dat het raadsvoorstel ontwikkeling Daalse Hoek niet besluitrijp is. In navolging hierop heeft het college afgelopen dinsdag besloten het collegevoorstel met daarin het raadsvoorstel terug te trekken.

Het college is van mening dat de zeven beslispunten van het raadsvoorstel van het plan zodanig met elkaar verweven zijn dat separate besluiten hierover tot onduidelijkheid zullen leiden.

De ontwikkeling betrof een integraal plan voor de gehele Daalse Hoek tussen Huis ten Boschstraat, Plesmanlaan en Thorbeckelaan in Maarssen-Dorp. Het omvatte nieuwbouw voor KBS De Pionier, een nieuwe gymzaal, buitenschoolse opvang, kinderdagopvang, 21-sociale nul op de meter appartementen, 6 twee onder een kap woningen, 11 vrijstaande woningen en een buitenruimte.

Het is nog niet bekend wanneer het plan opnieuw ingediend wordt ter besluitvorming. Betrokken partijen worden hier te zijner tijd over geïnformeerd.

In het klankbordgroepoverleg dd. 13 december 2017 heeft de klankbordgroep duidelijk laten weten dat ze vindt dat de gemeente niet serieus het voorstel van de klankbordgroep onderzoekt.
Een deel van de klankbordgroep maakt zich zorgen over het geluid op het schoolplein. Tijdens het klankbordgroep overleg kwam het gesprek over de ontwikkeling Daalse Hoek goed op gang toen door de klankbordgroep een alternatief werd voorgesteld. Het alternatief is doorgerekend in het geluidsmodel en daaruit bleek dat het alternatief geen lagere geluidsbelastingen levert.
De voordelen van het alternatief wegen niet op tegen de nadelen vindt het college. Het college heeft opnieuw besloten om het stedenbouwkundig plan te handhaven met het verschil dat het geluidscherm gewijzigd wordt in een scherm van 2,5 meter bij de Oude Maarsseveensevaart en 3 meter bij de seniorenflat in combinatie met een geluidsabsorberende gevel van het kindcentrum. Aan het Presidium zal gevraagd worden om op 16 januari 2018 de raadscommissie Fysiek Domein te plannen waarbij de leden van de commissie Sociaal Domein kunnen aansluiten.

Daar kan worden besloten of het voorstel door kan gaan naar de gemeenteraad van 30 januari 2018.

Op 22 november is er een inloopavond voor het project Daalse Hoek. Op deze avond zullen we u het aangepaste stedenbouwkundig plan van Daalse Hoek presenteren.

Zie het Wijkbericht voor meer informatie hierover.

Pagina 1 van 6