Alle berichten (19)

De informatieavond op 28 juni was drukbezocht. Er waren ruim 60 belangstellenden waaronder veel omwonenden, een aantal raadsleden en enkele media. Doel van de avond was om toelichting te geven op het uitgewerkte plan voor de ontwikkeling Daalse Hoek. De afgelopen tijd is in samenwerking met de klankbordgroep het plan verder uitgewerkt en deze avond bood gelegenheid kennis te nemen van de plannen.

Geluidsoverlast is de grootste zorg
Na een korte introductie door wethouder Pieter de Groene die namens wethouder Franko Zivkovic-Laurenta aanwezig was, was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Deze gingen vooral over het geluidsoverlast dat het nieuwe schoolplein gaat geven. Dit is bekend en daarom wordt op dit moment een extra onderzoek uitgevoerd dat gedetailleerd onderzoekt wat de mogelijke geluid (gevolgen kunnen zijn. Eerdere scans gaven echter aan dat geluid voor de realisatie van een plan binnen het stedenbouwkundig kader valt. We begrijpen dat inwoners dit onvoldoende vinden en een extra onderzoek willen. Vandaar dat we hieraan tegemoet komen. Hieruit volgt een advies waarbij duidelijk wordt welke maatregelen genomen moeten worden om het plan te kunnen realiseren. Ook waren er nog opmerkingen over de nieuwe plek van de gymzaal, de verkeerssituatie en de privacy die sommige huizen verliezen door de nieuwe ontwikkeling. Bij deze opmerkingen is afgesproken dat ze nader bekeken en onderzocht worden.

Aansluitend hebben de aanwezigen zich verspreid over een aantal presentatieschermen in de zaal. Op deze schermen werd het stedenbouwkundig kader toegelicht en konden mensen vragen stellen aan de aanwezige gemeenteambtenaren.

Het verdere proces
Op dit moment worden de laatste opmerkingen van de klankbordgroep en de informatieavond in het stedenbouwkundig kader verwerkt. Eind augustus zal het plan ter besluitvorming worden ingediend bij het college van B&W. Vervolgens wordt op 10 oktober het plan besproken in de raadscommissie waarna het tenslotte naar de gemeenteraad gaat. De gemeenteraad zal uiteindelijk een besluit nemen over het stedenbouwkundig kader. We zullen u via dit blog op de hoogte houden.

vrijdag, 23 juni 2017

Inloopmoment op 28 juni 2017

Hierbij nodigen wij u uit voor een inloopmoment op 28 juni 2017 20.00 uur – 21.30 uur in het gebouw van KBS De Pionier aan de Thorbeckelaan 2.

Om 20.15 geeft portefeuillehouder Franko Živković-Laurenta een korte toelichting op het stedenbouwkundig plan en stelt hij de medewerkers van gemeente Stichtse Vecht die aanwezig zijn om aan u een gedetailleerde toelichting te geven, aan u voor.

Tijdens deze bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op het verder uitgewerkte plan voor de ontwikkeling Daalse Hoek. In onze ogen is met de samenwerking van de klankbordgroep het plan weer beter geworden.

In beide klankbordgroepen werd onrust geuit over het schoolplein en de geluidsoverlast die dat gaat geven. Daarvoor wordt momenteel een geluidsonderzoek uitgevoerd waaruit de geluidsbelasting moet gaan blijken en welke maatregelen genomen moeten gaan worden om een goed plan te kunnen realiseren.

De opmerkingen uit de eerste klankbordgroep, zoals goothoogte vrijstaande woning Oude Maarsseveensevaart, behoud van groen, goede verkeer- en parkeeroplossing in de Thoreckelaan, zijn zoveel als mogelijk verwerkt. In de klankbordgroep die gisteren plaatsvond, is afgesproken dat we de volgende punten gaan bekijken:

 • de positie van de gymzaal; kan de gymzaal verder van de Plesmanlaan af komen te liggen?
 • profiel Thorbeckelaan; kan er een actuele verkeerstelling in de Thorbeckelaan worden gedaan?
 • Bomen; kan de boom in de geplande parkeerkoffer van de Oude Maarsseveensevaart behouden blijven?
 • Schoolplein; kan er meer duidelijkheid komen over de groene invulling van het schoolplein?

Deze punten zijn nog niet nader onderzocht en/of verwerkt in het stedenbouwkundig plan.

Binnen het stedenbouwkundig plan met beeldkwaliteitskader met kleuren en type materialen, moet de ontwikkelaar straks zijn plan uitwerken.

We zijn benieuwd wat iedereen van het plan vindt. De raad moet uiteindelijk een besluit nemen over dit stedenbouwkundig plan. Die staat gepland in september.

Met de herontwikkeling van de Daalsehoek realiseren we een integraal plan voor de gehele Daalse Hoek tussen Huis ten Boschstraat, Plesmanlaan en Thorbeckelaan in Maarssen-Dorp. Het stedenbouwkundig plan is interactief met direct omwonenden en betrokkenen verder uitgewerkt. Het is een integraal plan dat nieuwbouw voor KBS De Pionier, een nieuwe gymzaal, buitenschoolse opvang, kinderdagopvang, 21 sociale woningen, 6 twee onder één kap woningen, 11 vrijstaande woningen en buitenruimte oplevert. Maximaal 7 van de sociale woningen zullen worden gerealiseerd als zogenaamde schoolwoningen die de eerste jaren door de school gebruikt worden en later verbouwd kunnen gaan worden tot sociale woningen.

Blader door het plan of download het stedenbouwkundig plan

Op 18 mei is het stedenbouwkundig plan Daalse Hoek gepresenteerd aan de klankbordgroep. De reacties waren overwegend positief. Ten aanzien van de verkeersveiligheid blijft de klankbordgroep positief kritisch meekijken. Alhoewel de verkeersveiligheid niet slechter wordt door het plan, is er toch enige scepses rondom de algemene verkeersdrukte rondom de Daalse Hoek. Ook is lange tijd stilgestaan bij de het geluid van spelende kinderen op het schoolplein.
Afgesproken is dat alle opmerkingen worden besproken in de projectgroep en indien mogelijk verwerkt in een aangepaste versie van het plan. Dit plan zal op 21 juni opnieuw besproken worden met de leden van de klankbordgroep. Daarna wordt het plan via dit blog openbaar gemaakt. Op 28 juni volgt dan een inloopmoment zodat iedereen kennis kan nemen en een toelichting kan krijgen. Het plan gaat vervolgens ter besluitvorming naar het college van Burgemeester en Wethouders en de raad.

Met de herontwikkeling van de Daalsehoek realiseren we een integraal plan voor de gehele Daalse Hoek tussen Huis ten Boschstraat, Plesmanlaan en Thorbeckelaan in Maarssen-Dorp. Het stedenbouwkundig plan is interactief met direct omwonenden en betrokkenen tot stand gekomen. Het is een integraal plan dat nieuwbouw voor KBS De Pionier, een nieuwe gymzaal, buitenschoolse opvang, kinderdagopvang, 21 sociale woningen, 6 twee onder één kap woningen, 11 vrijstaande woningen en buitenruimte oplevert. Circa 7 van de sociale woningen zullen worden gerealiseerd als zogenaamde schoolwoningen die de eerste vijf jaar door de school gebruikt worden en later verbouwd zullen worden tot sociale woningen.
Afgelopen tijd is bij alle betrokkenen met onder andere inloopmomenten draagvlak gecreëerd voor dit stedenbouwkundig plan. In eerste instantie zou het alleen om woningenbouw en een enkele functie gaan, maar nu ligt er een uitgewerkt plan met nieuwbouw voor De Pionier.

Het voorliggende plan wordt op 18 mei besproken in de klankbordgroep en de laatste opmerkingen worden verwerkt waarna het plan in het college van B&W op 20 juni kan worden vastgesteld. Voordat we het ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorleggen kan iedereen tijdens het inloopmoment op 28 juni een uitgebreide toelichting op het uitgewerkte plan krijgen. Daarna kan het plan richting de gemeenteraad.

Het voorliggende stedenbouwkundig plan met beeldkwaliteit moet uiteindelijk het toetsingskader voor de ontwikkelingen binnen het plangebied van ontwikkeling Daalse Hoek vormen.

Blader hieronder door het stedebouwkundig plan.

 

TIP: Klik op  voor fullscreen versie of op voor een download

Met de input uit het inloopmoment van 31 oktober 2016, de commissie Fysiek Domein en de Stuurgroep Kindcentrum zijn we de afgelopen maanden aan de slag gegaan. Alle input en opmerkingen zijn besproken en bijna allemaal overgenomen. Dit betekent dat deze zover als mogelijk zijn verwerkt in het stedenbouwkundig plan. Dit plan is bijna gereed.

Vooruitlopend op het collegevoorstel hebben wij het aangepaste plan met enkele bewoners van de Oude Maarsseveensevaart gedeeld en afgelopen dinsdag spraken we daar met hen over, omdat juist deze inwoners direct aanwonend zijn en dit voor hun de grootste impact heeft. Wij gaan deze voorbesprekingen nu uitbreiden met meerdere inwoners / belanghebbenden / van verschillende omliggende straten.

Klankbordgroep
De komende weken willen we een klankbordgroep samenstellen om gedurende het proces op gezette momenten over de ontwikkeling Daalse Hoek mee te praten. Belangstelling? Geef u dan op. De tijdsinvestering zal ongeveer 3 bijeenkomsten zijn. Het eerste moment zal in mei zijn, waar we het concept stedenbouwkundig willen toelichten en bespreken.

Heeft u interesse om deel te nemen aan de klankbordgroep?
De klankbordgroep bestaat naar ons idee in ieder geval uit:

 • Maximaal 2 vertegenwoordigers Oude Maarsseveensevaart
 • Maximaal 2 vertegenwoordigers Thorbeckelaan
 • Maximaal 2 vertegenwoordigers Witte van Scholten
 • Maximaal 2 vertegenwoordigers Kenedylaan
 • Maximaal 2 vertegenwoordigers flats Nicolaas Maesstraat
 • Maximaal 2 vertegenwoordigers Kindcentrum Daalse Hoek
 • Maximaal 2 vertegenwoordigers nieuw te realiseren huurwoningen
 • Maximaal 2 vertegenwoordigers gehandicaptenplatform
 • Maximaal 2 vertegenwoordigers fietsersbond

De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor terugkoppeling aan en het verzamelen van opmerkingen bij en naar hun achterban.

Als u interesse heeft om deel te nemen aan de klankbordgroep, meld u dan uiterlijk 23 april aan bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. door uw naam, adres, email en telefoonnummer achter te laten o.v.v. Aanmelding klankbordgroep ontwikkeling Daalse Hoek.

Andere betrokkenen zoals het vertegenwoordiging van het nieuw te bouwen Kindcentrum Daalse Hoek, vertegenwoordiging van Portaal, het gehandicaptenplatform en de fietsersbond zullen direct worden benaderd.

Na 23 april zal er een klankbordgroep worden samengesteld door de gemeente, waarna de klankbordgroep geïnformeerd wordt.

Wat gaat er nog meer gebeuren?

De planning is om het stedenbouwkundig plan op 20 juni aan het college van B&W en de gemeenteraad van 27 september 2017 via de commissie Fysiek Domein van 5 september 2017 voor te leggen.

Inloopmoment 28 juni

Zoals u weet is het inloopmoment voor de ontwikkeling Daalse Hoek op 28 juni 2017 gepland. Tijdens dat inloopmoment informeren we alle betrokkenen over het stedenbouwkundig plan.

U bent daar van harte welkom!

Het inloopmoment is verplaatst naar:

 • 28 juni 2017 20.00 uur – 21.30 uur.

Het inloopmoment vindt plaats in het gebouw van KBS De Pionier aan de Thorbeckelaan 2 in Maarssen-dorp.
Het stedenbouwkundig plan is bijna gereed waarbij de punten worden op de i gezet. Dit duurt langer dan gepland en daarom is het inloopmoment verplaatst.

In een eerder inloopmoment is breed opgehaald wat de wensen van omwonenden zijn. Vervolgens zijn er meerdere stedenbouwkundige scenario's verkend en daar ontstond het idee voor een scenario met nieuwbouw voor De Pionier.

Tijdens het tweede inloopmoment op 31 oktober is uw mening op dit scenario met nieuwbouw voor De Pionier gepeild en zijn opmerkingen opgehaald. Tevens is input bij De Pionier en KMN Kind & Co opgehaald. Op basis hiervan is een stedenbouwkundig plan gemaakt. Dat is bijna gereed, en tijdens de inloopmomenten kan iedereen dit inzien. We zijn benieuwd wat iedereen hiervan vindt. De raad moet uiteindelijk een besluit nemen over dit stedenbouwkundig plan. Die staat gepland in september. Het stedenbouwkundig plan wordt voor het inloopmoment op dit blog gedeeld.

Pagina 2 van 4